Ogólne warunki świadczenia usług członkowskich w klubach Holmes Place Poland

Dotyczy umów na 12 miesiące

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:

 1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).
 2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu.
 3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.
 4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU.
 5. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 12 miesięcy obowiązywania Umowy, wyśle listem poleconym drugiej Stronie Umowy oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy. Składki członkowskie pozostają bez zmian, z wyjątkiem stosowania klauzuli VII.16. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli rozwiązania umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.
 6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.
 8. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.
 9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia.

W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:
a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub
b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego.
W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.

 1. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy.

II. OPŁATY

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.
 2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 1. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.
 3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).
 4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej.
 5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób:

a) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – za pomocą karty kredytowej (akceptowane przez Holmes Place karty to: VISA, MASTER CARD), generowane automatycznie bezpośrednio z danej karty; lub
b) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place wprost z konta bankowego Członka Klubu.
c) jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatnej przy podpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego roku członkowstwa.

III. GOŚCIE:

 1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.
 2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia.
 4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).
 5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:

 1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.
 2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.
 3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).
 4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.
 5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.
 7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji.
 8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:

• brać prysznic przed wejściem do sauny,
• używać dezodorantów,
• zabronione jest golenie się pod prysznicami lub w saunie,
• zabronione jest suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników w saunie.

 1. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 1. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.
 2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.
 3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:

 1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
 2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
 3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
 4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu.
 5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.
 7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji.
 8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.
 9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. OGÓLNE WARUNKI:

 1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 2. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.
 3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 4. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place.
 6. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu.
 7. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
 8. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
 9. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.
 10. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
 11. Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 12. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Holmes Place. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy współdziałania lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu, ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Holmes Place.
 13. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Holmes Place oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu.
 14. Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place oraz dla celów marketingowych Holmes Place Poland Sp. z o.o. obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Klubu oraz innych klubów Holmes Place, za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/na, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
 15. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach:

a) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby Holmes Place Poland;
b) w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Holmes Place ;
c) w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Holmes Place usług w Klubach Holmes Place Poland;
d) w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Holmes Place Poland w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.

 1. Holmes Place zastrzega sobie prawo zmian w opłatach członkowskich w przypadku podwyższenia podatku VAT bądź w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w tych opłatach.
 1. Członek klubu wyraża zgodę na przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków. wynikających z OWU oraz umów indywidualnych na inny podmiot, którego przedmiot działalności jest zbieżny z działalnością Holmes Place a warunki członkostwa w klubie nie zostają pogorszone.
 1. O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWU Członkowi Klubu w Klubie.
 1. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania treści zmienionych OWU.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Holmes Place nie wpływają na ważność niniejszych OWU.

Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 03 lipca 2017r.

Dotyczy umów na 24 miesiące

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:

 1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).
 2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu.
 3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.
 4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU.
 5. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy. Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , chyba że Członek Klubu albo Holmes Place, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu 24 miesięcy obowiązywania Umowy, wyśle listem poleconym drugiej Stronie Umowy oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy. Składki członkowskie pozostają bez zmian, z wyjątkiem stosowania klauzuli VII.16. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to jedna ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli rozwiązania umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nią związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.
 6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.
 8. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.
 9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia.
 11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:

a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub
b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego.

 1. W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.

Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy.

II. OPŁATY

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.
 2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 1. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.
 3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).
 4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej.
 5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób:

a) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – za pomocą karty kredytowej (akceptowane przez Holmes Place karty to: VISA, MASTER CARD), generowane automatycznie bezpośrednio z danej karty; lub
b) miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place wprost z konta bankowego Członka Klubu.
c) jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatnej przy podpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego roku członkowstwa.

 1. W przypadku, gdy Członek Klubu zobowiązuje się, że nie rozwiąże Umowy przez okres 24 miesięcy, to Holmes Place zobowiązuje się do udzielenia Członkowi Klubu rabatu, w wysokości określonej w cenniku, na opłaty członkowskie wnoszone przez Członka Klubu w okresie powyższych 24 miesięcy. W przypadku, gdyby Umowa została rozwiązana bądź naruszona z powodu lub winy leżącej po stronie Członka Klubu przed upływem ww. okresu 24 miesięcy, to Członek Klubu będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Holmes Place kwoty równej kwocie rabatu, udzielonej mu do dnia rozwiązania Umowy.

III. GOŚCIE:

 1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.
 2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia.
 4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).
 5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:

 1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.
 2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.
 3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).
 4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.
 5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.
 7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji.
 8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:
 1. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

11.Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.
 2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.
 3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:

 1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
 2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
 3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
 4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu.
 5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.
 7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji.
 8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.
 9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. OGÓLNE WARUNKI:

 1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 2. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.
 3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 4. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place.
 6. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu.
 7. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
 8. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
 9. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.
 10. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
 11. Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 12. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Holmes Place. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy współdziałania lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu, ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Holmes Place.
 13. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Holmes Place oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu.
 14. Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place oraz dla celów marketingowych Holmes Place Poland Sp. z o.o. obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Klubu oraz innych klubów Holmes Place, za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/na, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
 15. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach:

a) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby Holmes Place Poland;
b) w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Holmes Place ;
c) w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Holmes Place usług w Klubach Holmes Place Poland;
d) w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Holmes Place Poland w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.

 1. Holmes Place zastrzega sobie prawo zmian w opłatach członkowskich w przypadku podwyższenia podatku VAT bądź w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w tych opłatach.
 1. Członek klubu wyraża zgodę na przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków. wynikających z OWU oraz umów indywidualnych na inny podmiot, którego przedmiot działalności jest zbieżny z działalnością Holmes Place a warunki członkostwa w klubie nie zostają pogorszone.
 1. O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWU Członkowi Klubu w Klubie.
 1. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania treści zmienionych OWU.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
 1. Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Holmes Place nie wpływają na ważność niniejszych OWU. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 03 lipca 2017r.

Dotyczy umów FLEXI

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Członkowskich w klubach prowadzonych przez Holmes Place Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221325, NIP: 526-282-30-01, kapitał zakładowy: 6 132 500 zł (zwaną dalej „Holmes Place”) stanowią, co następuje:

I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE:

 1. Holmes Place prowadzi kluby fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).
 2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubach (dalej „OWU”). W przypadku podpisywania formularza członkowskiego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu, członkostwo rozpoczyna się w dacie otwarcia Klubu.
 3. Niniejsze OWU mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Holmes Place a osobą trzecią.
 4. Holmes Place upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU.
 5. Umowa w sprawie członkostwa w klubie jest zawarta na czas nieokreślony, jednak na co najmniej okres 6 miesięcy. Członek Klubu może złożyć wypowiedzenie umowy w każdej chwili. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomienie zostało złożone. Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem 6 miesięcy.
 6. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Holmes Place. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Holmes Place nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.
 8. Każdemu Klubowiczowi po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiona faktura sprzedaży, wydawana Klientowi na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej przez Holmes Place, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dla Holmes Place dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.
 9. Uzyskanie członkostwa w jednym z Klubów Holmes Place, upoważnia Członka Klubu do korzystania jedynie z tego Klubu. Istnieje możliwość korzystania z innych Klubów na zasadzie „Systemu Multiclub”, jednak tylko wtedy, gdy Holmes Place włączy tenże Klub do Systemu Multiclub. Przenoszenie członkostwa pomiędzy takimi Klubami, włączonymi do Systemu Multiclub, podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 10. Członkowie Klubu, korzystający z Systemu Multiclub, nie będą mogli korzystać z nowo otwartego Klubu przez okres pierwszych 14 dni po jego otwarciu. W tym czasie, Członkowie mogą korzystać tylko z Klubów, w których są zarejestrowani. Rozszerzenie członkostwa jest możliwe za zgodą Holmes Place i podlega opłacie, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w dniu dokonania takiego rozszerzenia.
 11. W przypadku Umowy zawartej poza lokalem Holmes Place Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w terminie 10 dni:

a. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu; lub
b. od dnia zawarcia Umowy, w przypadku Klubu już otwartego.
W obu tych przypadkach, Holmes Place jest uprawniona do pobrania opłaty rejestracyjnej i opłaty członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Holmes Place oświadczenia Członka o wypowiedzeniu członkostwa.

 1. Holmes Place będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku, Holmes Place jest uprawniona do otrzymania opłat rejestracyjnych oraz opłat członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Członka oświadczenia Holmes Place o wypowiedzeniu Umowy.

II. OPŁATY:

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.
 2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa oraz opłata za kartę członkowską są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne miesięczne opłaty członkowskie są płatne do 5. dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.
 3. Holmes Place jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Holmes Place realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).
 4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Holmes Place może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Holmes Place przysługują opłaty, określone w Punkcie I.11 powyżej.
 5. Miesięczne składki członkowskie w wysokości wskazanej w umowie mogą być opłacane w następujący sposób:

a) miesięcznie - za pomocą płatności cyklicznej z karty kredytowej (karty akceptowane przez Holmes Place to: VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS)
b) miesięcznie - poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Holmes Place bezpośrednio z rachunku bankowego Klienta

III. GOŚCIE:

 1. Gościem Holmes Place jest osoba zaproszona do klubu przez Członka Klubu mającego opłaconą aktywną umowę lub osoba posiadająca ważne zaproszenie do klubu lub osoba chcąca skorzystać z Klubu za opłatą zgodnie z cennikiem (osoba weryfikowana jest na podstawie dokumentu tożsamości). Gość może skorzystać z zaproszenia nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące.
 2. Holmes Place zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie jednego gościa do Klubu nieodpłatnie nie częściej niż raz (1) na 3 miesiące (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 3. Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu, jeżeli nie posiada zaproszenia.
 4. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceńkierownictwa Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu Holmes Place lub personelu Holmes Place odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).
 5. Holmes Place zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

IV. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU:

 1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Holmes Place, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.
 2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.
 3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).
 4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.
 5. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.
 7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Holmes Place zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji.
 8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 9. Członkowie Klubu i ich Goście są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:
 1. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu lub ich Gości, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 1. Podczas uprawniania sportu, w szczególności fitness lub pływania, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu i Holmes Place.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na osobie.
 2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Holmes Place za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.
 3. Odpowiedzialność Holmes Place za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt VI.7 poniżej.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:

 1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
 2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
 3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
 4. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i do poproszenia Członka Klubu, który w opinii Holmes Place lub personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o opuszczenie Klubu.
 5. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 6. Używanie telefonów komórkowych jest zabronione w pomieszczeniach siłowni, studiach Klubu i na terenie basenu.
 7. Członkowie Klubu zobowiązani są nie wnosić do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji.
 8. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Członkowie Klubu są obowiązani do posiadania kłódki przy każdej wizycie w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.
 9. Członkowie Klubu mogą również wynająć schowek w celu przechowywania ich rzeczy osobistych (z wyłączeniem pieniędzy i innych kosztowności) na dłuższy okres.

VII. OGÓLNE WARUNKI:

 1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Holmes Place wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 2. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Holmes Place zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.
 3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening, w szczególności fitness bądź pływanie, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 4. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Holmes Place.
 6. Holmes Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu.
 7. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
 8. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
 9. Holmes Place nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w opłatę rejestracyjną, ani w opłatę członkowską.
 10. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
 11. Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 12. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Holmes Place. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy współdziałania lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami Klubu, ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami Klubu i Holmes Place.
 13. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Holmes Place oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu.
 14. Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Holmes Place Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Holmes Place oraz dla celów marketingowych Holmes Place Poland Sp. z o.o. obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Klubu oraz innych klubów Holmes Place, za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/na, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
 15. Holmes Place zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach:

a) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby Holmes Place Poland;
b) w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej przez grupę kapitałową, w skład której wchodzi Holmes Place ;
c) w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Holmes Place usług w Klubach Holmes Place Poland;
d) w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Holmes Place Poland w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.

 1. Holmes Place zastrzega sobie prawo zmian w opłatach członkowskich w przypadku podwyższenia podatku VAT bądź w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w tych opłatach.
 1. Członek klubu wyraża zgodę na przeniesienie przez Holmes Place praw i obowiązków. wynikających z OWU oraz umów indywidualnych na inny podmiot, którego przedmiot działalności jest zbieżny z działalnością Holmes Place a warunki członkostwa w klubie nie zostają pogorszone.
 1. O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWU Członkowi Klubu w Klubie.
 1. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Holmes Place pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania treści zmienionych OWU.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.

Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Holmes Place nie wpływają na ważność niniejszych OWU. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 03 lipca 2017r


REGULAMIN TRENINGU PERSONALNEGO

 1. Przeprowadzenie treningu personalnego możliwe jest dopiero po wykupieniu karty treningowej w recepcji klubu.
 2. Pakiety treningów są ważne:
 1. Trening personalny w klubie Holmes Place trwa 60 minut.
 1. Klubowicz zobowiazany jest do podpisania Regulaminu Treningu Personalnego oraz przestrzegania wszystkich jego postanowień.
 1. Klubowicz umawia sie na trening bezpośrednio z trenerem personalnym, wyznaczając dzień oraz godzinę spotkania.
 1. Trening Personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 12 godzinnym wyprzedzeniem.
 1. W przypadku kiedy klubowicz nie poinformuje trenera o odwołaniu treningu na 12 godziny przed rozpoczęciem treningu, trening personalny zostaje uznany za przeprowadzony.
 1. W przypadku kiedy klubowicz spóźni się na trening personalny, wtedy od czasu trwania treningu (regulaminowe 60 minut) zostanie odliczony czas spóźnienia.
 1. Trener musi być przygotowany do treningu (strój trenera personalnego, program treningu personalnego, stoper).
 1. Klubowicz musi być przygotowany do treningu personalnego (ważna karta treningowa, strój sportowy).
 1. W przypadku jeśli trener spóźni się na ustalony trening z klubowiczem:
 1. W przypadku kiedy trener nie pojawi się na wyznaczonym treningu wówczas trening uznany jest za nieodbyty, a klubowicz otrzymuje jeden darmowy trening personalny.
 1. Trener oraz Klubowicz podpisują się na

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU PRZEZ DZIECI W RAMACH KARTY KLUBOWEJ RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA W HOLMES PLACE HILTON

 1. Regulamin korzystania z basenu przez dzieci jest uzupełnieniem Regulaminu Ogólnych Warunków.
 2. Podstawą do przestrzegania jest podpisanie formularza członkowskiego, OWU
 3. Dzieci klubowiczów są upoważnione do:

a) korzystania wyłącznie ze strefy basenowej (na wydzielonym torze oraz z jaccuzzi) dzieci w wieku od 4 lat do 16 lat.
b) korzystania przez dziecko z basenu i jacuzzi w godzinach 13:00-17:00 w weekendy.
c) dzieci mogą wejść do klubu wyłącznie z rodzicem, którzy posiadają aktywne członkostwo.
e) korzystanie przez dzieci może być wyłącznie pod opieką rodzica

 1. Holmes Place zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu do klubu dziecka/dzieci jeżeli zostanie przekroczona maksymalna ilość osób- łącznie 20 osób na strefie basenowej..
 1. W strefie basenowej obowiązuje strój kąpielowy.
 1. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą jest użytkownik, co oznacza, że prawo do korzystania z tej karty i jej przywilejów, wynikających z posiadania Karty nie może być cedowane na inną osobę bez zgody Holmes Place na zasadach cesji członkostwa.
 1. Ratownik ma prawo poprosić o opuszczenie obiektu lub zwrócić uwagę jeżeli zachowanie dziecka będzie niewłaściwe lub będzie wykraczało poza przyjęte standardy.
 1. Dzieci, które są przeziębione, chore nie mogą skorzystać ze strefy basenowej.
 1. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin lub dni w jakich możliwy jest wstęp dzieci. Informacje o tych zmianach będą dostępne na stronie www.holmesplace.pl
 1. Za powstałe szkody/zniszczenia przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka
 1. Klub ma możliwość na życzenie rodzica wypożyczyć deskę lub makarony do pływania.
 1. W strefie basenowej obowiązuje zakaz wnoszenia własnych sprzętów pływackich typu materace, zabawki dmuchane itp. z wyłączeniem rękawków i płetw.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU PRZEZ DZIECI W RAMACH KARTY KLUBOWEJ RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA W HOLMES PLACE MARRIOTT

 1. Regulamin korzystania z basenu przez dzieci jest uzupełnieniem Regulaminu Ogólnych Warunków.
 2. Podstawą do przestrzegania jest podpisanie formularza członkowskiego, OWU
 3. Dzieci klubowiczów są upoważnione do:

a) korzystania wyłącznie ze strefy basenowej (na wydzielonym torze oraz z jaccuzzi) dzieci w wieku od 4 lat do 16 lat.
b) korzystania przez dziecko z basenu i jacuzzi w godzinach otwarcia klubu.
c) dzieci mogą wejść do klubu wyłącznie z rodzicem, którzy posiadają aktywne członkostwo.
e) korzystanie przez dzieci może być wyłącznie pod opieką rodzica

 1. Holmes Place zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu do klubu dziecka/dzieci jeżeli zostanie przekroczona maksymalna ilość osób- łącznie 8 osób na strefie basenowej..
 1. W strefie basenowej obowiązuje strój kąpielowy.
 1. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą jest użytkownik, co oznacza, że prawo do korzystania z tej karty i jej przywilejów, wynikających z posiadania Karty nie może być cedowane na inną osobę bez zgody Holmes Place na zasadach cesji członkostwa.
 1. Ratownik ma prawo poprosić o opuszczenie obiektu lub zwrócić uwagę jeżeli zachowanie dziecka będzie niewłaściwe lub będzie wykraczało poza przyjęte standardy.
 1. Dzieci, które są przeziębione, chore nie mogą skorzystać ze strefy basenowej.
 1. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin lub dni w jakich możliwy jest wstęp dzieci. Informacje o tych zmianach będą dostępne na stronie www.holmesplace.pl
 1. Za powstałe szkody/zniszczenia przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka
 1. Klub ma możliwość na życzenie rodzica wypożyczyć deskę lub makarony do pływania.
 1. W strefie basenowej obowiązuje zakaz wnoszenia własnych sprzętów pływackich typu materace, zabawki dmuchane itp. z wyłączeniem rękawków i płetw.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017 r.

Ulubione produkty z e-sklepu